دوره های آموزشی شهریور ماه

وضعیت ثبت نام زمان برگزاری طول دوره نام دوره
پایان ثبت نام شهریور 97 یک ماه Java SE Programmer
پایان ثبت نام شهریور 97 یک ماه Java EE Developer
پایان ثبت نام شهریور 97 یک ماه Java EE  Enterprise Architect

 

  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا