وضعیت زمان روزها و ساعت نام دوره
به زودی نیمسال اول
 97
اردیبهشت
شنبه - دوشنبه
18-20
Java SE Programmer

       
در حال
رزرو
نیمسال دوم
 96
آبان
 شنبه - دوشنبه
18-20

Java EE Developer

در حال
ثبت نام
نیمسال دوم
 96
16 مهر
یکشنبه - سه شنبه
18-20

Java SE Programmer

       
در حال برگزاری نیمسال اول
 96
یکشنبه
8-10
Java Quality Assurance
در حال برگزاری نیمسال اول
 96
 شنبه - دوشنبه
18-21
Java SE Programmer
در حال برگزاری نیمسال اول
 96
یکشنبه - سه شنبه
18-21

Java EE Developer

در حال برگزاری نیمسال اول
 96
چهارشنبه 
18-21
SOA / EJB

 

 
  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا