وضعیت زمان روزها و ساعت نام دوره
در حال
ثبت نام
نیمسال دوم
 96
8 آبان
دوشنبه و پنجشنبه
18-20

Java SE Programmer

در حال
ثبت نام
نیمسال دوم
 96
20 آبان
شنبه  و چهارشنبه
18-20

Java EE Developer

در حال برگزاری نیمسال دوم
 96
16 مهر
یکشنبه و سه شنبه
18-20

Java SE Programmer

در حال برگزاری مهر 96  شنبه - دوشنبه
18-21
Java SE Programmer
در حال برگزاری مهر  96 چهارشنبه
18-21

Java EE Developer

 

 
  Description: http://www.acm.org.ir/images/mypdf.jpg
 

دانلود کاتالوگ دوره های آموزشی جاوا

 

 آزمون ها 

فرمت استاندارد مدارک  ACM در تمامی شعبه های سراسر دنیا  

انجمن کاربران جاوا ایران

انجمن کامپیوتر آمریکا

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا