زمان برگزاری ظرفیت وضعیت آزمون دوره
جمعه
4 آبان
ساعت 10:30
10 نفر ظرفیت
تکمیل شد
Java SE Programmer
جمعه
4 آبان
ساعت 10:30
10 نفر ظرفیت
تکمیل شد
Java EE Developer

 

توجه: هزینه شرکت در آزمون های سه گانه

یا صدور مدرک  120 دلار آمریکا می باشد

 

 

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا