زمان برگزاری ظرفیت وضعیت آزمون دوره
سه شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 19
10 نفر در حال
ثبت نام
Java SE Programmer
سه شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 19
10 نفر در حال
ثبت نام
Java EE Developer

 

توجه: هزینه شرکت در آزمون های سه گانه یا صدور مدرک

 برای اولین بار و تا 6 ماه پس از پایان دوره رایگان می باشد

در غیر اینصورت، هزینه آن 500 هزار تومان می باشد

 

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا