زمان برگزاری ظرفیت وضعیت آزمون دوره
پنجشنبه 15 تیر
ساعت 18
10 نفر در حال رزرو Java SE Programmer
پنجشنبه 25 خرداد
ساعت 18
10 نفر در حال رزرو Java EE Developer
پنجشنبه 28 اردیبهشت
ساعت 19
10 نفر برگزار شد Java SE Programmer
پنجشنبه 21 اردیبهشت
ساعت 19
10 نفر برگزار شد Java EE Developer

 

توجه: هزینه شرکت در آزمون های سه گانه یا صدور مدرک

 برای اولین بار و تا 6 ماه پس از پایان دوره رایگان می باشد

در غیر اینصورت، هزینه آن 4 میلیون ریال می باشد

 

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا