زمان برگزاری ظرفیت وضعیت آزمون دوره
چهارشنبه
27 تیر
ساعت 19
10 نفر در حال رزرو Java SE Programmer
چهارشنبه
27 تیر
ساعت 19
10 نفر در حال رزرو Java EE Developer

 

توجه: هزینه شرکت در آزمون های سه گانه یا صدور مدرک

 برای اولین بار و تا 6 ماه پس از پایان دوره رایگان می باشد

در غیر اینصورت، هزینه آن  600 هزار تومان می باشد

 

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا