زمان برگزاری ظرفیت وضعیت آزمون دوره
سه شنبه
13 شهریور
ساعت 19
10 نفر در حال رزرو Java SE Programmer
سه شنبه
13 شهریور
ساعت 19
10 نفر در حال رزرو Java EE Developer

 

توجه: هزینه شرکت در آزمون های سه گانه

یا صدور مدرک  120 دلار آمریکا می باشد

 

 

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا