زمان برگزاری ظرفیت وضعیت آزمون دوره
پنجشنبه 20 مهر
ساعت 18
10 نفر درحال
ثبت نام
Java SE Programmer
پنجشنبه 20 مهر
ساعت 16
10 نفر درحال
ثبت نام
Java EE Developer
پنجشنبه 23 شهریور
ساعت 18
10 نفر برگزار شد Java SE Programmer
پنجشنبه 23 شهریور
ساعت 16
10 نفر برگزار شد Java EE Developer

 

توجه: هزینه شرکت در آزمون های سه گانه یا صدور مدرک

 برای اولین بار و تا 6 ماه پس از پایان دوره رایگان می باشد

در غیر اینصورت، هزینه آن 450 هزار تومان می باشد

 

 
   

انجمن کامپیوتر آمریکا